سقف‌های کامپوزیت سقف‌هایی هستند که ترکیبی از فولاد و بتن برای یکپارچگی آنها استفاده می‌شود و از برشگیر (نبشی) نیز استفاده می‌شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می‌کند.
میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگردهایی حرارتی هستند که در جهت مخالف با تیرهای فرعی باعث یکپارچه‌شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت می‌شود و با جوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می‌شود.
یکی از مزیت‌های سقف کامپوزیت قدرتمندی آن نسبت به سقف‌های تیرچه بلوک است چون یکی از را‌ه‌های یکپارچه کردن رفتار ستون‌ها در هنگام زلزله از طریق سقف می‌باشد و سقف کامپوزیت به دلیل برش‌گیر‌های نصب شده روی تیرهای فرعی، یکپارچگی بین فولاد و بتن ایجاد می‌کند. همین مکانیسم، در اطراف ستون‌ها در هنگام زلزله رفتار یکپارچه ایجاد می‌کند ولی در سقف تیرچه بلوک این‌گونه نیست.
در این سیستم‌ تمام تیرهای اصلی گیردار عمل می‌کنند و معمولا از پروفیل‌های سالم استفاده می‌کنند (که لانه زنبوری نباشد)چون دارای لنگر هستند و در نتیجه باید در آنجا ورق زده شود نیستند و ثانیا لنگرماگزیمم برش در یک سوم تکیه گا‌ه‌ها وجود دارد.

 IMG_1551 (1)composite